ติดต่อเรา

ติดต่อ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
149 หมู่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 50220
โทร. 054-209 513
E-mail bandonglp@gmail.com